Consell directiu de la UCEC.

 President Jaume Domingo i Planas
 Vicepresident primer Josep Monràs i Galindo
 Vicepresident segon

Joan Ubach i Isanta

Vicepresident tercer
Vicepresident quart Daniel Nart i Juanes
Tresorer José Empez i García
Secretari Salvador Valls i Cuello
 Vocals

Cristian Alcázar i Esteban
Jordi Matas i Claramunt
Ramón Parramón i Llonch
Josep Ramon Vidal i Godall
Josep Llebaria i Nolla
Enric Adell i Moragrega

Escollit en reunió del Consell Directiu celebrada a Poblet (Conca de Barberà – Tarragona), el dia 16 de juliol del 2016.