Esport escolar

Pla Català de l’Esport a l’Escola

El Pla Català d’Esport a l’Escola és el programa de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu principal posar a l’abast de tots els alumnes dels centres educatius de Catalunya la pràctica d’activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu, per tal de lluitar contra el reduït índex de participació de l’alumnat en l’esport escolar i l’increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat -amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil- i de fomentar la demanda social creixent en matèria de salut i benestar.

Els destinataris del PCEE són tots els infants, adolescents i joves escolaritzats a Catalunya, amb una especial incidència als col·lectius específics que presenten menor índex de participació en activitats físiques i esportives, com per exemple les noies, els nouvinguts, les persones amb discapacitat, els adolescents, i els infants i joves amb risc d’exclusió social.

El programa, liderat i coordinat pel Consell Català de l’Esport i el Departament d’Ensenyament, amb la col·laboració de la UCEC i dels consells esportius, com a agents de proximitat al territori, preveu dos grans àmbits:

  • RL’intern, organitzat pels centres educatius, les Associacions Esportives Escolars (AEE) o les Seccions Esportives Escolars de les AMPA (SEE), o pels consells esportius.
  • RL’extern, organitzat pels consells esportius, els ajuntaments, d’altres entitats promotores de l’esport escolar, o pel mateix Consell Català de l’Esport.

El programa promou la participació activa dels infants, adolescents i joves en la gestió de les associacions esportives escolars i en la dinamització de les activitats. A través de l’activitat física i esportiva, proporciona recursos que afavoreixen els processos d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

Annex 2 de la RESOLUCIÓ PRE/2095/2015, Programes d’esport escolar de la Generalitat de Catalunya (Cursos 15-16 i 16-17)

PROGRAMES

Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars. (DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ)

PLA SECTORIAL