Òrgans de govern

L’Assemblea General

L’ Assemblea General està integrada per tots els representants dels Consells Esportius associats, amb dret a veu i a vot, i presidida pel president de la Unió o qui el substitueixi.

Actualment l’Assemblea General de la UCEC la componen els següents Consells Esportius associats:

Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès Nord, Berguedà, Garraf, L’Hospitalet, Maresme, Osona, Vallès Occ Sabadell, Vallès Occ Sud, Vallès Occ Terrassa, Vallès Oriental, Barcelona, Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès, Selva, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès, Urgell, Val d’Aran, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta.

Són funcions de l’Assembla, entre d’altres:

 • Aprovar l’Informe anual del President de la Unió de Consells i memòria de les activitats i anàlisi del desenvolupament de l’esport en edat escolar i popular, en l’exercici anterior.
 • Aprovar la Liquidació del pressupost de la temporada anterior i comptes i balanç de tancament de l’exercici.
 • Apropar projectes i propostes del Consell Directiu.
 • Aprovar projectes i propostes dels membres de la UCEC.
 • Aprovació dels pressupostos del proper exercici.
 • Elegir els representants de l’Assemblea per signar l’acta conjuntament amb el president i el secretari.

També són funcions de l’assemblea tractar i resoldre temes no ordinaris, escollir les persones que han de formar part del Consell Directiu, i tractar la modificació d’Estatuts o l’aprovació del Reglament de Règim Intern, l’adquisició o la venda d’immobles i qualsevol altre tema que per la seva importància o transcendència hagi de ser resolt per l’òrgan superior de la Unió de Consells.

El Consell Directiu

El Consell Directiu és l’òrgan de gestió i administració de la Unió de Consells i d’execució dels acords de l’Assemblea, encara que podrà també tenir iniciatives pròpies, els resultats de les quals s’hauran de sotmetre a l’Assemblea.

El Consell Directiu estarà format per 19 membres:

 • 3 representants de l’ATCE de Lleida
 • 2 representants de l’ATCE de Tarragona
 • 1 representant de Terres de l’Ebre
 • 3 representants de l’ATCE de Girona
 • 8 representants de l’ATCE de Barcelona i l’ATC ciutat de Barcelona
 • 2 representants de les comarques petites de Catalunya:1 de l’Aran i l’Alt Pirineu, segons els criteris establerts per la divisió territorial de Catalunya de l’administració de la Generalitat.
 • 1 representant dels Consells Esportius de les comarques de menys de 25.000 habitants (excloses les de l’Aran i l’Alt Pirineu).

La composició actual del Consell Directiu és la següent:

President

Sr. Jaume Domingo i Planas – CE Baix Penedès

Vicepresident primer

Sr. Josep Monràs i Galindo – CE Vallès Oriental

Vicepresident segon

Sr. Joan Ubach i Isanta – CE Pallars Jussà

Vicepresident tercer

Sr. Antoni Gilabert i Rodríguez – CE Baix Ebre

Vicepresident quart

Sr. Manuel Fernández i Iruela – CE La Selva

Vicepresident cinquè

Sr. Jaume Mora i Arribas – CEE Barcelona


Vicepresidenta sisena

Sra. Estefania Serrano i Agudo – CE Tarragonès

Tresorer

Sr. José Empez i García – CE Bages

Secretari

Sr. Salvador Valls i Cuello – CE Baix Llobregat

Vocals
Sra. Patrícia Illa i Borges – CE Anoia
Sr. Jordi Matas i Claramunt – CE Maresme
Sr. Melcior Claramunt i Farran – CE Pla d’Urgell
Sr. Jordi Sarlé i Gallart  – CE Garrigues
Sr. Xavier Coll i Rovira – CE Baix Empordà
Sra. Laura Reyes i Ruiz – CE Sabadell
Sr. Manuel Requena i Martínez – CE La Selva
Sra. Blanca Albà i Pujol – CE Garraf
Sr. Ferran Lloret i Riart – CE Pallars Sobirà

Formen part de les funcions del Consell Directiu, tals com:

 • RExecutar els acords de l’Assemblea.
 • RResoldre qualsevol dubte o cas no previst als Estatuts, exposant‐ho a l’Assemblea, pel seu coneixement o resolució definitiva.
 • RPromoure actuacions, a iniciativa pròpia, donant compte a la propera Assemblea del seu desenvolupament i resultats.
 • RI, en general, totes les qüestions que no siguin de competència expressa de l’Assemblea General.
 • RContractar serveis personals i externs per a funcions pròpies de l’entitat.
 • RSubscriure contractes laborals d’alta direcció sempre que els membres presents a la Comissió Directiva aprovin per majoria absoluta l’acord, la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte.
 • RAutoritzar els pagaments que no corresponguin al president.
 • RCom a norma general, quan existeixi algun tipus de disfunció, conflicte, etc. en algun Consell Esportiu, coordinar les possibles actuacions a seguir amb la corresponent Agrupació Territorial de Consells Esportius.
 • REls acords del Consell Directiu seran sempre executius, vetllant, el president, pel seu compliment. Si més no, tant els projectes com els pressupostos, estat de comptes i balanç seran posats en coneixement dels membres amb temps suficient per a que puguin formular els seus suggeriments, els quals el Consell Directiu elevarà a l’Assemblea.

Comissió Executiva

El Consell Directiu té una comissió executiva formada per 9 membres: President de la UCEC, els presidents de les territorials (5), el secretari i el tresorer.

La composició actual de la Comissió Executiva del Consell Directiu és la següent:

President
Sr. Jaume Domingo i Planas – CE Baix Penedès

Vicepresident primer
Sr. Josep Monràs i Galindo – CE Vallès Oriental

Vicepresident segon

Sr. Joan Ubach i Isanta – CE Pallars Jussà

Vicepresident tercer
Sr. Antoni Gilabert i Rodríguez – CE Baix Ebre

Vicepresident quart

Sr. Manuel Fernández i Iruela – CE La Selva

Vicepresident cinquè

Sr. Jaume Mora i Arribas – CEE Barcelona

Vicepresidenta sisena

Sra. Estefania Serrano i Agudo – CE Tarragonès 

Tresorer
Sr. José Empez i García – CE Bages

Secretari
Sr. Salvador Valls i Cuello – CE Baix Llobregat

Són funcions de la Comissió Executiva del Consell Directiu la preparació dels temes a tractar al Consell Directiu i l’execució dels acords que aquest li encarregui.

La Presidència

El president de la Unió de Consells Esportiu de Catalunya és el Sr. Jaume Domingo i Planas.
Són funcions del president de la UCEC:

 • RTenir la representació pública, privada i oficial de la Unió de Consells.
 • RPresidir les reunions del Consell Directiu i de l’Assemblea General.
 • RVisar les actes de les reunions i tenir cura de la seva execució.
 • RSubscriure contractes i documents en nom de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
 • RProposar al Consell Directiu el càrrec de Secretari General, aquest és un càrrec de confiança que cessarà quan cessi la Comissió Directiva o bé per la pèrdua de la confiança del President.
 • RContractar i acomiadar personal.
 • RAtorgar poders a tercers, acceptar donatius i subvencions i signar qualsevol mena de document bancari i ordenar els pagaments. Els límits seran fixats pel Reglament de Règim Intern.