Qui som

La UCEC

Creada l’any 1994, la Unió de Consells Esportius de Catalunya neix amb l’objectiu d’assegurar el dret a l’activitat física i esportiva de les persones i especialment dels infants.

Continuadors de la llarga tradició d’esport popular al país, la UCEC ha treballat sempre des del convenciment que l’esport en edat escolar forma part de l’educació integral dels infants, i per això n’ha estat el màxim valedor, treballant-lo i convertint-lo amb la voluntat d’arribar a cada cop més usuaris. Una pràctica, que en pro d’una autèntica universalització i democratització de l’activitat física i esportiva, cal que tingui continuïtat més enllà de l’etapa escolar, tot garantint que els ciutadans i ciutadanes hi puguin accedir mitjançant el desenvolupament de l’esport popular.

El model esportiu que defensem els Consells Esportius de Catalunya es fonamenta en el dret a la pràctica de l’activitat física i esportiva de tothom, en igualtat de condicions, sense cap tipus de discriminació, potenciant els valors personals i de responsabilitat social i fomentant la salut i els hàbits saludables de tota la ciutadania.

Legalment, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, és una agrupació esportiva privada, sense ànim de lucre i d’interès públic i social representativa dels Consells Esportius de Catalunya legalment constituïts, a l’empara del que disposa el Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels consells esportius, com també, del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i el que preveu el Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

La Unió de Consells Esportius de Catalunya es dedica al foment, la promoció, la formació, la gestió de serveis, inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat física i esportiva. A l’organització de l’activitat física i esportiva en edat escolar i a l’organització de l’esport popular i de lleure entès com l’activitat física i esportiva, no federada, en totes les franges d’edat.

Col·labora amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament per a tècnics esportius i organitza la formació dels voluntaris esportius de les seves activitats.

Estatuts

La UCEC, d’acord amb els seus estatuts, és també:

 • RUn òrgan assessor del govern de la Generalitat de Catalunya.
 • RUn òrgan col·laborador amb les administracions públiques que tenen competències en l’àmbit esportiu i formatiu.
 • RUn òrgan que, dins dels marc d’actuació dels Consells Esportius de Catalunya, vetlla per la practica de l’esport i les activitats de l’esport en edat escolar i l’esport popular.
 • RUn òrgan que aglutina, coordina i representa als Consells Esportius de Catalunya.
 • RUn òrgan de debat i solució, si cal arbitral, dels problemes o qüestions entre Consells Esportius que li plantegin o correspongui resoldre.
 • RUn òrgan que gestiona, desenvolupa, executa i organitza les activitats esportives, programes i actuacions encomanades pels òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i consells comarcals, i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb les delegacions i els convenis que puguin establir‐se.
 • RTotes aquestes atribucions sempre s’ han de fer de comú acord amb el Consell Esportiu de l’ àmbit territorial corresponent.
 • RAquest òrgan podrà organitzar per delegació i d’acord amb el Consell Català de l’Esport activitats de competència de l’esmentat Consell Català de l’Esport i altres de pròpies i totes aquelles que en cada moment defineixi la normativa vigent.

Objectius i competències

Respecte les seves funcions, La Unió de Consells Esportius, té com a principals objectius i competències:

 • RCol·laborar pel bon funcionament dels Consells Esportius, per la seva gestió, qualitat i transparència.
 • RGarantir en tot moment que les activitats físiques i esportives que organitza, com les que organitzen els Consells Esportius es portin a terme amb criteris de salut, cohesió i inclusió social, valors personals i valors de responsabilitat comunitària.
 • RCrear les condicions necessàries i les estructures oportunes, o col·laborar en la seva creació per posar l’activitat física i l’esport al servei de tota la ciutadania com un dret de tothom sense cap tipus de discriminació.
 • RCol·laborar amb les entitats, organismes públics i privats per la millora i desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i l’esport com un mitjà per al desenvolupament associatiu, cívic, cultural i educatiu del poble de Catalunya, com a referent en la formació personal i comunitària dels ciutadans i ciutadanes.
 • RAssessorar al govern de Catalunya i a les administracions locals quan aquestes ho estableixin i quan ho sol·licitin.
 • RAfavorir la implantació i la gestió de processos en la formació esportiva.
 • RFomentar i participar en projectes, actuacions i sinèrgies que tinguin l’esport i l’activitat física, com un motor capaç d’afavorir la promoció econòmica i l’ocupació, en especial pel que fa a la intervenció comunitària i la inserció laboral col·laborant amb entitats públiques i/o privades i amb el consell esportiu de la comarca on s’actuï.
 • RExecutar l’explotació d’instal·lacions i complexes esportius i gestionar i organitzar activitat físiques i esportives, així com, participar en qualsevol procés públic o privat de licitació, adjudicació, concursos i qualsevol tipologia de processos administratius per a aquests fins, dins de qualsevol àmbit territorial, però sempre amb el vistiplau del consell esportiu corresponent en l’àmbit comarcal, i amb la col·laboració, si es possible, dels consells esportius en els àmbits territorials i nacional.
 • RGestionar activitats físiques i esportives, proveir serveis esportius, d’oci, de lleure i de formació que se’ns puguin encomanar, així com tots els serveis complementaris, per tal d’aconseguir la màxima qualitat i seguretat en l’organització de les mateixes, sempre en col·laboració amb el consell esportiu de la comarca corresponent on s’ actuï.
 • RCol·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives, mitjançant l’organització d’activitats físiques i esportives i la seva gestió si s’escau, previ acord amb el Consell Esportiu de la comarca.
 • REstablir relacions amb entitats esportives similars a la Unió de Consells Esportius de Catalunya d’altres comunitats o països.
 • RQualsevol altre objectiu admissible d’acord amb els Estatuts i les normes vigents. m)També és obligació de la Unió de Consells impulsar i realitzar programes i activitats aprovades per la seva assemblea, prioritzant la seva execució per mitjà dels consells esportius.
 • RLa Unió de Consells Esportius de Catalunya pot coordinar, amb els convenis de col·laboració que calguin, l’emissió conjunta de la llicència esportiva escolar dels consells esportius integrats en la Unió, com també, l’emissió conjunta de la llicència esportiva d’activitat física per aquelles activitats físiques i esportives organitzades fora de l’àmbit de l’esport en edat escolar de caràcter obligatori pels consells esportius. La Unió pot emetre llicències esportives d’activitat física per aquelles activitats físiques i esportives que organitzi.