Transparència

Informació Institucional i Organitzativa

La missió i activitats que desenvolupa l’entitat d’acord amb els estatuts.

Normativa aplicable:

  • RLLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • RLlei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
  • RDECRET 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels consells esportius.
  • RDECRET legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
  • RDECRET 34/2010, de 9 de març, del Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
  • RDECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
  • RAltres documents vinculants de referència:
  • RRESOLUCIÓ PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s’estableixen els programes d’esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d’acord amb el Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020.
  • RRESOLUCIÓ PRE/2918/2017, de 18 de desembre, per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2017-2018 i s’estableix la seva normativa tècnica general.
  • RRESOLUCIÓ PRE/375/2021, de 8 de febrer, per la qual s’aprova el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya, 2020-2030

Estatuts i número de registre de l’entitat

Inscripció al registre de grups d’interès de Catalunya

Composició dels òrgans de govern