Transparència

Gestió Econòmica, Pressupostària i Patrimonial

Pressupost vigent

Pressupost d’Ingressos i despeses Exercici 2020/2021

Ingressos i despeses 20-21

Pressupost d’Ingressos Exercici 2019/2020

Ingressos 19-20

Pressupost de Despesa Exercici 2019/2020

Despesa 19-20

Comptes anuals

Resultat Auditoria Exercici 2016

Auditoria 2016

Resultat Auditoria Exercici 2017

Auditoria 2017

Resultat Auditoria Exercici 2018

Auditoria 2018

Compte de pèrdues i Guanys Exercici 2019

·

Pérdues-guanys 2019

Balanç de situació a 31/08/2019

Balanç 2019

Retribució dels òrgans de direcció i administració

L’apartat 10è del l’article 19 dels Estatuts vigents de l’Entitat estableix el codi ètic d’actuació dels directius:

– Gratuïtat en el servei prestat en favor de l’entitat, llevat dels supòsits en què el nivell de dedicació requereixi una compensació econòmica:

  • Aquesta compensació ha de ser aprovada, de forma específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual.
  • En assemblea extraordinària per majoria simple dels presents, s’aprovarà el règim de la compensació econòmica, la finalització de mandat en qualsevol supòsit significarà el cessament de la compensació econòmica.
  • Les compensacions econòmiques no es poden satisfer ni justificar amb càrrec a subvencions públiques i només són possibles quan la UCEC compta amb recursos i finançament propis.
  • La política de compensació econòmica a directius s’ha d’ajustar a criteris de moderació i transparència.
  • El directiu no té dret a cap indemnització econòmica especial un cop cessat.
  • En el cas de que un càrrec directiu assumeixi les funcions de Secretaria General, d’acord amb el previst a l’article 9 dels presents Estatuts, el directiu haurà de dimitir del seu càrrec al Consell directiu.

– Els directius no podran:

  • Percebre indemnitzacions després de cessar en el càrrec o dimitir‐ne.
  • Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part de l’entitat.
  • Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics. Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia entitat esportiva on s’exerceixen funcions directives. Aquesta prohibició d’auto contractació afecta les empreses dels seus cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents.
  • Fer ús del patrimoni de la UCEC o valdre’s de la seva posició per obtenir un avantatge patrimonial.

– Qualsevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries.

En aquest sentit, cal observar que CAP membre del Consell Directiu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya percep cap retribució i/o compensació als efectes previstos als Estatuts vigents de l’entitat.

No obstant, es reconeix als membres del Consell Directiu el dret a percebre indemnitzacions per raó del servei tals com dietes, quilometratge o indemnitzacions per despesa de viatge.

Adhesió a l’Acord de Govern 85/2016 de 28 de juny (DOGC 7152, 30 de juny de 2016) adequant els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.

Adhesió codi ètic